VAKBEURS VOOR HORECA ONDERNEMERS

10 en 11 april 2017 Industriehal Hazemeijer Hengelo


Algemene voorwaarden

Artikel 1: het gehuurde
Tot de huur behoort uitsluitend de in de huur-overeenkomst omschreven ruimte(n), hierna te noemen: het gehuurde. Het is de huurder niet toegestaan om het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan in de huurovereenkomst is omschreven dan wel door de verhuurder aan huurder wordt aangegeven. De aanwezige café- en/of restaurantruimte(n) alsmede de keukenruimte behoort nimmer tot het gehuurde tenzij zulks uitdrukkelijk, schriftelijk, met de verhuurder is overeengekomen. Daarnaast heeft de verhuurder het recht om te bepalen dat er met mobiele horeca/catering voorzieningen zal worden gewerkt die op een door de verhuurder te bepalen locatie in het gehuurde zullen worden geplaatst. De hiervoor genoemde ruimte(n) en voorzieningen dienen te allen tijde bereikbaar te blijven; de huurder zal onverkort de aanwijzingen van de verhuurder hieromtrent opvolgen. Het gehuurde mag zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder noch geheel, noch gedeeltelijk worden onderverhuurd. Indien de huurder optreedt als organisator van een beurs en/of evenement mag hij, na verkregen toestemming van de verhuurder, gedeelte(n) van het gehuurde, al dan niet tegen betaling, ter beschikking stellen aan deelnemers aan een beurs en/of evenement. De huurder is verplicht om de deelnemers aan een beurs en/of evenement, op voorhand, te informeren over de deelnemersvoorwaarden en/of uitvoeringsvoorschriften van de verhuurder en hen een afschrift hiervan te verstrekken.

Artikel 2: huurprijs
De huurprijs alsmede de in verband met de huur door de verhuurder gemaakte kosten blijven verschuldigd wanneer de huurder, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van het gehuurde, tenzij de verhuurder in verband met bijzondere omstandigheden, zulks uitsluitend ter beoordeling van de verhuurder, gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verleent. Indien de verhuurder door enige oorzaak buiten haar schuld, hoe ook genaamd, niet in staat is om het gehuurde op het overeengekomen tijdstip ter beschikking te stellen aan de huurder, is de verhuurder niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade. De verhuurder behoudt zich het recht voor om vanwege bijzondere omstandigheden, zulks te harer beoordeling, de huurovereenkomst te annuleren dan wel aan de huurder, onder dezelfde voorwaarden, vervangende ruimte toe te wijzen. De huurder kan ten gevolge van een annulering of wijziging als hierboven bedoeld tegenover de verhuurder nimmer een recht doen gelden op vergoeding van schade. Wordt de huurovereenkomst door de verhuurder geannuleerd dan zullen reeds betaalde huurpenningen worden gerestitueerd.

Artikel 3: bijkomende kosten
1. Alle door de verhuurder ten behoeve van de beurs en/of evenement te maken kosten ter zake
gas, elektriciteit, rookgasafvoer, perslucht, telefoon, brandweerbewaking, schoonhouden, afvoer van vuilnis, vergunningsrechten, beveiliging en bewaking, omzetbelasting e.d. komen voor rekening van de huurder. Daarnaast komen ook de kosten van personeel dat door de verhuurder ter beschikking wordt gesteld voor onder andere verkeersdiensten, bezettingsgraad, bewaking en controle, bediening van technische installaties en dergelijke voor rekening van de huurder.
2. De verhuurder bepaalt, na overleg met de huurder, welke diensten en in welke omvang, noodzakelijk zijn. Ter zake de beveiliging kan de verhuurder aan de huurder bindend voorschrijven op welke wijze dit geregeld moet worden. De verhuurder stelt een begroting op van de kosten die hieraan verbonden zijn, als ook van de diensten en leveringen in lid 1 omschreven.
3. De huurder verbindt zich om het door de verhuurder vastgestelde bedrag ter zake kosten en diensten in de vorm van een depotbedrag te voldoen op een door de verhuurder aan te geven rekening, uiterlijk twee weken voorafgaande aan de ingang van de huur van het gehuurde. Binnen een maand na afloop van de huurperiode zal verrekening met het hiervoor genoemde depotbedrag plaatsvinden op basis van de werkelijk verrichte diensten en leveringen tegen de dan geldende tarieven.
4. De verhuurder heeft het recht om eventuele vorderingen op de huurder te verrekenen met het door de huurder gestorte depotbedrag. Overtreft het door de huurder aan de verhuurder te betalen bedrag het vastgestelde depotbedrag, dan zal de verhuurder voor het verschil zo spoedig mogelijk aan de huurder een factuur sturen.

Artikel 4: betaling
1. De overeengekomen huurprijs zal door de huurder als volgt worden voldaan in drie termijnen:
- 10% van de huurprijs bij ondertekening van de huurovereenkomst;
- 45% van de huurprijs uiterlijk twee maanden voordat de huur ingaat;
- de resterende 45% van de huurprijs + 100% van de op dat moment ingeschatte bijkomende kosten (facilitair en horeca) uiterlijk twee weken voordat de huur ingaat. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de verhuurder gerechtigd aan de huurder de wettelijke rente over de verschuldigde bedragen in rekening te brengen. De termijnen dienen te worden beschouwd als fatale termijnen zodat de huurder in gebreke is door het verstrijken van de hiervoor genoemde termijnen.
2. Alle extra voorzieningen die besteld worden tussen het moment van ondertekening van deze overeenkomst en het evenement moeten worden voldaan vóór aanvang het evenement. Alle overige voorzieningen die tijdens het evenement worden geleverd, worden op basis van nacalculatie doorberekend.
3. Indien de huurder niet heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen jegens de verhuurder heeft de verhuurder zonder nadere ingebrekestelling, het recht de huurovereenkomst als vervallen te beschouwen en reeds gedane betalingen als schadevergoeding te behouden, onverminderd het recht van de verhuurder om verdere schadevergoeding te vorderen.
4. De verhuurder heeft het recht om de invordering van de door de huurder verschuldigde bedragen uit handen te geven en de buitengerechtelijke kosten ten laste van de huurder in rekening te brengen, zulks met een minimum van Euro 227,00 exclusief BTW.

Artikel 5: inrichting en ontruiming
1. De inrichting van het gehuurde moet geschieden in overleg met de verhuurder. De verhuurder is te allen tijde gerechtigd om hierbij bindende voorschriften te geven. De eventueel in het gehuurde aanwezige inventaris zoals meubilair, stoffering e.d. alsmede verwarming en elektra zijn niet onder de huur inbegrepen.
2. Zonder nadrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de verhuurder zullen geen veranderingen aan het gehuurde mogen worden aangebracht en zal onder meer niet op of in vloeren, muren, plafonds, kolommen e.d. worden geplakt, gehakt, gebroken, geboord en/of gespijkerd.
3. De in het gehuurde te verrichten werkzaamheden voor tijdelijke aansluitingen van gas, internet, water, elektriciteit, perslucht, waterafvoer, rookgasafvoer en voor tijdelijke aansluitingen op het centraal antennesysteem, althans voor zover aanwezig, alsmede betreffende schoonmaak en vuilafvoer mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de verhuurder dan wel door de verhuurder aan te wijzen installateurs of personen.
4. Met de uitvoering van de hiervoor genoemde werkzaamheden, alsook voor alle andere werkzaamheden en diensten, kan pas een aanvang worden genomen nadat de huurder hiervoor schriftelijk opdracht heeft gegeven; beursdeelnemers kunnen nimmer zelfstandig opdrachten geven maar dienen verzoeken hiertoe uitsluitend tot de huurder te richten. Alle aan de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de huurder.
5. Bij het einde van de huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde op te leveren in de staat waarin hij het heeft aanvaard, te weten geheel ontruimt en bezemschoon. De verhuurder heeft het recht om indien de oplevering van het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip dan wel niet tot genoegen van de verhuurder heeft plaatsgevonden die maatregelen te nemen die de verhuurder met het oog daarop nuttig en noodzakelijk vindt, zulks voor rekening en risico van de huurder. De huurder zal zich in een dergelijke situatie nimmer kunnen beroepen op een stilzwijgende of mondelinge voortzetting van de huurovereenkomst.
6. Alle schade welke tijdens de looptijd van de huurovereenkomst aan het gehuurde en/of aan de daarnaast ter beschikking gestelde ruimte(n) wordt toegebracht door de huurder dan wel door personen die onder verantwoordelijkheid van de huurder vallen, dan wel horen te komen, zal voor rekening en risico van de huurder worden hersteld.
7. Indien het gehuurde niet tijdig en/of niet correct aan de verhuurder wordt opgeleverd verbeurt de verhuurder een boete welke gelijk is aan het bedrag dat gelijk staat aan een dag huur, zulks voor elke dag of gedeelte van een dag dat de huurder in gebreke is. Daarnaast heeft de verhuurder recht op vergoeding van alle schade welke zij lijdt ten gevolge van de niet tijdige dan wel niet correcte oplevering van het gehuurde.

Artikel 6: bepalingen van orde
1. De huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen betreffende de organisatie van een beurs en/of evenement en vrijwaart de verhuurder tegen aanspraken van derden in dit verband. Het ontbreken hiervan kan voor de huurder nimmer reden zijn om de overeengekomen huurprijs niet te betalen. De huurder is verplicht alle wetten, vorderingen en voorschriften die de gemeente, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van de beurs en/of evenement vaststellen dan wel van toepassing verklaren, stipt na te leven.
2. Gedurende de huurperiode zal de huurder zorgdragen voor bezetting van de EHBO-post. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de huurder.
3. De exploitatie van de garderobe en de toiletten in het gebouw waarin het gehuurde is gelegen geschiedt door de verhuurder.
4. Het is de huurder niet toegestaan aan het personeel van de verhuurder fooien, beloningen en/of geschenken te geven.
5. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de verhuurder is het huurder niet toegestaan om op of aan het gehuurde dan wel aan het gebouw waarin het gehuurde zich bevindt of de hekken welke om het gebouw staan of de eigen toegangsweg, reclame te maken of anderszins promotionele activiteiten te ontplooien. Voor het gebruik van de naam en/of logo van de verhuurder heeft de huurder voorafgaande, schriftelijke, toestemming nodig van de verhuurder; de verhuurder is gerechtigd om aanwijzigingen te geven over de wijze waarop publiciteitsaanduidingen zullen worden uitgevoerd.
6. Bediening van technische installaties geschiedt uitsluitend door of onder toezicht van de verhuurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor technische storingen of andere storingen, hoe ook genaamd.
7. Het is verboden om rijwielen en/of auto’s elders te stallen dan op de daarvoor door verhuurder aangewezen plaatsen; de verhuurder heeft geen recht om parkeergelden te heffen.
De verhuurder behoudt zich het recht voor om te allen tijde aan de huurder dwingende aanwijzigingen te geven met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in, aan of op het gehuurde alsmede ten aanzien van het gebruik van het gehuurde.

Artikel 7: aansprakelijkheid
1. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade welke het gevolg is van het al dan niet nakomen van enige bepaling uit de huurovereenkomst.
2. Zaken van de huurder of van derden bevinden zich in het gehuurde voor eigen rekening en risico; de verhuurder belast zich niet met het verzekeren van deze zaken.
3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schaden die in het gehuurde en/of op de daarbij horende terreinen, uit welke oorzaak ook, zijn ontstaan aan zaken en/of personen, tenzij er bij de verhuurder sprake is geweest van opzet of grove schuld.
4. Gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede de periode direct voorafgaand aan of na afloop van de beurs en/of evenement gedurende welke er nog opbouw- of afbreek-werkzaamheden worden verricht, is de huurder aansprakelijk voor alle bezoekers en/of deelnemers aan de beurs en/of evenement alsmede voor zijn personeel en/of derden welke in opdracht van de huurder werkzaamheden verrichten.
5. De huurder verbindt zich een adequate verzekering af te sluiten die alle onzekere voorvallen zal dekken die zich tijdens de looptijd van de huurovereenkomst voor kunnen doen en waarvan de schade voor rekening en risico van de huurder komt; de huurder verbindt zich de voor deze verzekering te betalen premies stipt op tijd te voldoen. De huurder zal een kopie van de bij deze verzekering horende polis een maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de huur aan de verhuurder toezenden.

Artikel 8: café – restaurant en/of andere horecavoorzieningen
1. De verhuurder heeft met uitsluiting van ieder ander het recht op de verkoop van dranken, eetwaren en andere consumptie- en/of genotartikelen, waaronder rookwaren, in het gehuurde alsmede op het aangrenzende gedeelte van het complex, derhalve inclusief buitenterrein en parkeerplaatsen.
2. De openingstijden van de horecafaciliteiten zijn ter uitsluitende beoordeling van de verhuurder.
3. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de verhuurder is het huurder verboden om in het gehuurde consumpties en/of genotmiddelen (gratis) te verstrekken dan wel te verkopen.
4. Het is deelnemers aan beurzen en/of evenementen uitsluitend toegestaan om op een beurs en/of evenement dranken en/of etenswaren in bezit te hebben welke voor persoonlijk eigen gebruik van medewerkers bestemd zijn.

Artikel 9: diversen
1. De huurder verbindt zich om te allen tijde aan het personeel van de verhuurder en eventuele gemachtigden toegang te verlenen tot het gehuurde, zulks op vertoon van een daartoe strekkend bewijsstuk. Elk personeelslid heeft het recht om een introducé mee te nemen.
2. De huurder zal de verhuurder tenminste veertien dagen voor aanvang van de huur informeren over de verwachte komst van bijzondere gasten, zoals leden van het Koninklijk Huis, ministers e.d.
3. Indien de huurder een of meerdere verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst niet nakomt, surseance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, heeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden en beëindigd te beschouwen zonder daarbij afstand te hebben gedaan van het recht om de huurder aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.
4. In geval van (dreigende) ordeverstoringen is de verhuurder gerechtigd om, zonder enige in gebrekestelling, al die maatregelen te nemen die de verhuurder op dat moment noodzakelijk acht, waaronder in het uiterste geval onmiddellijke, eenzijdige, beëindiging van de huurovereenkomst is begrepen. In een dergelijke situatie heeft de verhuurder het recht om de huurder aansprakelijk te stellen voor de geleden schade en/of voor het overige nakoming te vorderen van de huurovereenkomst.
5. De huurder zal in gebreke zijn door het enkele verloop van de in deze overeenkomst bepaalde termijnen, dan wel door het niet nakomen van enige andere bepaling.
6. In verband met het feit dat de huurovereenkomst betreffende het gehuurde naar zijn aard een overeenkomst is die voor een korte tijd wordt aangegaan, doet de huurder afstand van het recht om zich te beroepen op een eventuele huurbeschermingsregeling.
7. De verhuurder en de huurder kiezen domicilie ten kantore van de verhuurder.
8. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10: Algemene Technische Voorwaarden
1. Op deze Algemene huurvoorwaarden voor Beurzen en Evenementen zijn tevens de Algemene Technische Voorwaarden van toepassing.

Artikel 11: Aanvullende Brandweervoorschriften
1. Op deze Algemene huurvoorwaarden voor Beurzen en Evenementen zijn tevens de Aanvullende Brandweervoorschriften van toepassing.

Nieuws

Bolscher meer dan vlees deelnemer Hartelijk Horeca

Met veel enthousiasme is Bolscher meer dan vlees samen met een aantal regionale partners vorig jaar gestart als deelnemer van Hartelijk Horeca. Ook dit jaar is het bedrijf uit Enschede weer aanwezig op de beurs.
 

Lees meer
Kookdemonstraties en boekpresentatie onder leiding van Nico Dingemans

Onder leiding van Nico Dingemans, de auteur van het succesvolle boek "From Farm To Fork" worden er op de beursvloer kookdemonstraties gegeven door een aantal chef-koks die hij daarvoor heeft geselecteerd.

Lees meer©2024 Hartelijk Horeca | Realisatie: Insite Design vorm & code